• بارکدخوان کبرایی و با سیم

  • اسکنر لیرزی بارکدهای میله‌ای

  • توانمند در اسکن بارکدهای مخدوش