طراحی متفاوت

قدرتمند و جان سخت

سیستم یگپارچه (ترکیبی از کامپیوتر و چاپگر)